การดำเนินโครงการ/กิจกรรมสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคกลาง 4

300x200

การปรับแก้คู่มือการจัดทำปริญญานิพนธ์ ในรายวิชาโครงการทางวิชาชีพ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

อ่านต่อ
300x200

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาโครงการทางวิชาชีพ (ปริญญานิพนธ์) ประจำปีการศึกษา 2566...

วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

อ่านต่อ
300x200

ประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 ครั้งที่ 3/2566

วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 ห้องประชุมดีบอน วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม จังหวัดราชบุรี

อ่านต่อ
300x200

พิธีทำบุญเปิดอาคารเรียนปฏิบัติการอาหารและโภชนาการ (อาคาร 9) วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม

วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 ณ บริเวณอาคาร 9 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม

อ่านต่อ
300x200

การสร้างความร่วมมือวิชาการและวิชาชีพ เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาภายใต้ ศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา...

วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม

อ่านต่อ
300x200

ประชุมคณะอนุกรรมการด้านบริหาร ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 26 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

อ่านต่อ
300x200

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ของสถาบันการอาชีวศึกษาครั้งที่ 2 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน...

วันที่ 25 เมษายน 2566 ณ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา กรุงเทพฯ

อ่านต่อ
300x200

พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ "วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช"

วันที่ 25 เมษายน 2566 ณ ศาลากองอำนวยการ องค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

อ่านต่อ
300x200

กิจกรรมพระราชพิธีสงกรานต์ พุทธศักราช 2566

วันที่ 25 เมษายน 2566 ณ พระวิหารหลวง องค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

อ่านต่อ
300x200

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ตามประกาศคณะกรรมการ...

วันที่ 23-25 เมษายน 2566 ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์แคว รีสอร์ทแอนด์ สปา กาญจนบุรี

อ่านต่อ
300x200

การประชุมวิชาการระดับชาติ เนื่องในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 23 สมศ. “2 ทศวรรษแห่งการส่งเสริมและยกระดับคุณภาพการศึกษา”

วันที่ 20 เมษายน 2566 ณ จุดบริการตำรวจทางหลวง ถนนแสงชูโต ตำบลท่ามะกา อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

อ่านต่อ
300x200

ประชุมคณะทำงานในการปรับปรุงจัดทำข้อเสนอที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่จำเป็นต่อการบริหารจัดการสถาบัน...

วันที่ 19 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

อ่านต่อ
300x200

การตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์อาชีวะ ฯ กิจกรรมอาชีวะ ช่วยประชาชน (Fix it Center) เทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ. 2566 ของวิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี

วันที่ 12 เมษายน 2566 ณ จุดบริการตำรวจทางหลวง ถนนแสงชูโต ตำบลท่ามะกา อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

อ่านต่อ
300x200

การตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์อาชีวะฯ กิจกรรมอาชีวะ ช่วยประชาชน (Fix it Center) เทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ. 2566 ของสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดนครปฐม และของวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

วันที่ 11 เมษายน 2566 ณ ข้างปั้มน้ำมันเชลล์ (ห้างหุ้นส่วนจำกัดปฐมวิวัฒน์) ตำบลวัดละมุด อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม และสถานีบริการน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ บริษัทหลักเมืองถาวรพานิชย์ ถนนกรุงเทพฯ - ชัยนาท ตำบลท่าเลี้ยง อ.เมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

อ่านต่อ
300x200

ประชุมเตรียมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565 และประกาศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 10 เมษายน 2566 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

อ่านต่อ
300x200

งานโครงการวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

วันที่ 7 เมษายน 2566 ณ ณ ห้องประชุมสร้อยอินทนิล วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

อ่านต่อ
300x200

เข้าร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

วันที่ 6 เมษายน 2566 ณ กองอำนวยการองค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม

อ่านต่อ
300x200

การจัดทำเกณฑ์การวัดและประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

วันที่ 5 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

อ่านต่อ
300x200

ประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 ครั้งที่ 2/2566

วันที่ 28 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

อ่านต่อ
300x200

การประชุมทางวิชาการ และวิจัยนวัตกรรมเทคโนโลยี ระดับชาติ ครั้งที่ 2 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 การนำเสนอผลงานในรูปแบบบรรยาย (Oral Presentation)

วันที่ 26 มีนาคม 2566 ผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference)

อ่านต่อ
300x200

การประชุมทางวิชาการ และวิจัยนวัตกรรมเทคโนโลยี ระดับชาติ ครั้งที่ 2 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 "นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน"

วันที่ 25 มีนาคม 2566 ณ วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม

อ่านต่อ
300x200

ประชุมคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 23 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

อ่านต่อ
300x200

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบรรณาธิการกิจคู่มือพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของสถาบันการอาชีวศึกษา

ระหว่างวันที่ 27 - 28 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 1 อาคารราชพฤกษ์ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา

อ่านต่อ
300x200

การสอบ TOEIC นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 ของสถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

อ่านต่อ
300x200

ประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

อ่านต่อ
300x200

การประเมินมาตรฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

อ่านต่อ
300x200

การประชุมคณะอนุกรรมการด้านกำหนดนโยบาย กฎหมาย การเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

อ่านต่อ
300x200

การลงนามความร่วมมือกับ Center for Professional Assessment (Thailand) หรือ CPA (Thailand)

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

อ่านต่อ
300x200

โครงการเตรียมความพร้อมบัณฑิตก่อนก้าวสู่ตลาดแรงงานของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 1 วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม

อ่านต่อ
300x200

ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พร้อมกิจกรรมจิตอาสา

วันที่ 29 ธันวาคม 2565 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

อ่านต่อ
300x200

ประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 ครั้งที่ 9/2565

วันที่ 28 ธันวาคม 2565 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

อ่านต่อ
300x200

การประชุมชี้แจงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ปีการศึกษา 2565

วันที่ 26 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

อ่านต่อ
300x200

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ระดับสถาบัน ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5

วันที่ 21 ธันวาคม 2564 ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5

อ่านต่อ
300x200

รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับปริญญาตรี จากสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3

วันที่ 19 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

อ่านต่อ
300x200

ประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 ครั้งที่ 8/2565

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

อ่านต่อ
300x200

ประชุมคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

อ่านต่อ
300x200

ประชุมปรับปรุงร่างระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา

วันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

อ่านต่อ
300x200

การประชุมคณะอนุกรรมการด้านกำหนดนโยบาย กฎหมาย การเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

อ่านต่อ
300x200

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน IVEQA ออนไลน์ ระดับหลักสูตร”

วันที่ 29 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

อ่านต่อ
300x200

ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ตามคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565 และประกาศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง”

วันที่ 22 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

อ่านต่อ
300x200

ประชุมจัดทำคู่มือการรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 21 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

อ่านต่อ
300x200

ประชุมเตรียมความพร้อมเปิดหลักสูตรปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สำหรับนักศึกษาพิการทางทางการได้ยิน

วันที่ 20 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

อ่านต่อ
300x200

ต้อนรับ นายภานุพันธ์ พันธนิตย์ เนื่องในโอกาสมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนายุทธศาสตร์และความร่วมมืออาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

วันที่ 3 ตุลาคม 2565 ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

อ่านต่อ
300x200

ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการวิจัย การติดตามประเมินผล การตรวจสอบภายใน และการประกันคุณภาพ ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 28 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมมาตรศรี อาคารศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

อ่านต่อ
300x200

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการเพิ่มปริมาณผู้เรียนด้วยการขยายเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการ

วันที่ 27 กันยายน 2565 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร

อ่านต่อ
300x200

การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 (พ.ศ. 2566 - พ.ศ. 2570)

ระหว่างวันที่ 21-22 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

อ่านต่อ
300x200

ประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 ครั้งที่ 6/2565

วันที่ 20 กันยายน 2565 ณ วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม

อ่านต่อ
300x200

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพชีวิตข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 และกิจกรรมงาน “มุทิตาจารย์ วันวานแห่งเกียรติยศ” ประจำปี 2565

วันที่ 19 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมเจดีย์ 1 โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ นครปฐม จังหวัดนครปฐม

อ่านต่อ
300x200

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การออกแบบ ติดตั้ง และบำรุงรักษาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน (ระบบโซล่าเซลล์) รหัสหลักสูตร 651012004 รุ่นที่ 1

วันที่ 4 สิงหาคม 2565 ณ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

อ่านต่อ
300x200

ประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 ครั้งที่ 5/2565

วันที่ 4 สิงหาคม 2565 ณ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

อ่านต่อ
300x200

พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 ประจำปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 และปีการศึกษา 2564 (ระดับสถาบัน)

วันที่ 4 สิงหาคม 2565 ณ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

อ่านต่อ
300x200

ประชุมการประเมินความพร้อมหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต พ.ศ. 2566

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

อ่านต่อ
300x200

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

ระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ณ หน้าบริเวณห้องประชุมชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพ ฯ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

อ่านต่อ
300x200

ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับปริญญาตรี ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 ระยะที่ 2”

ระหว่างวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องภีมวนา 1 รอยัล ริเวอร์แคว รีสอร์ท แอนด์ สปา กาญจนบุรี

อ่านต่อ
300x200

ประชุมและตรวจพื้นที่เพื่อเตรียมการเสด็จฯ พิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2562-2564

วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมปทุมรัตน์ อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 วิทยาลัยอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

อ่านต่อ
300x200

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขอรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีของสถานประกอบการที่ร่วมจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

ระหว่างวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมอาคารอินทนิล ชั้น 2 สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา

อ่านต่อ
300x200

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับปริญญาตรี ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

ระหว่างวันที่ 24-25 มิถุนายน 2565 ณ ห้องภีมวนา 1 รอยัล ริเวอร์แคว รีสอร์ท แอนด์ สปา กาญจนบุรี

อ่านต่อ
300x200

ประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 ครั้งที่ 4/2565

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

อ่านต่อ
300x200

โครงการเสริมสร้างความเข้าใจเพื่อมุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพนักศึกษาใหม่และการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 19 มิถุนายน 2565 ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

อ่านต่อ
300x200

ประชุมคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 15 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

อ่านต่อ
300x200

ประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 ครั้งที่ 3/2565

วันที่ 14 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

อ่านต่อ
300x200

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565

วันที่ 2 มิถุนายน 2565 ณ หน้าห้องประชุมชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

อ่านต่อ
300x200

ประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

อ่านต่อ
300x200

ประชุมการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาโครงการทางวิชาชีพ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

อ่านต่อ
300x200

ประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 11 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

อ่านต่อ
300x200

ประชุมคณะอนุกรรมการด้านวิชาการของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 29 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

อ่านต่อ
300x200

การประชุมการปรับแก้หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต พุทธศักราช 2565

วันที่ 15 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

อ่านต่อ
300x200

การประชุมทางวิชาการและนวัตกรรมเทคโนโลยีบัณฑิต ระดับชาติ ครั้งที่ 1

วันที่ 13 มีนาคม 2565 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

อ่านต่อ
300x200

โครงการเตรียมความพร้อมบัณฑิตก่อนก้าวสู่ตลาดแรงงานของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference)

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

อ่านต่อ
300x200

ประชุมชี้แจงการจัดการทดสอบ (V-NET) ปีการศึกษา 2564

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

อ่านต่อ
300x200

ประชุมการดำเนินการสรรหากรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษา มาตรา 23 (5)

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

อ่านต่อ
300x200

การประชุมหารือเพื่อทำความเข้าใจในการทิศทางการวิจัย เรื่อง กระบวนทัศน์ในการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาสู่มาตรฐานสากล

วันที่ 21 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

อ่านต่อ
300x200

การหารือแนวทางการบริหารสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 ระหว่าง นายกสภาสถาบัน กับ ฝ่ายบริหารสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

วันที่ 10 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

อ่านต่อ
300x200

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 กับ บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด

วันที่ 5 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

อ่านต่อ
300x200

ประชุมคณะอนุกรรมการด้านพัฒนายุทธศาสตร์และความร่วมมืออาชีวศึกษา ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 13 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

อ่านต่อ
300x200

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบันฯ ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 8 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

อ่านต่อ
300x200

ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การประเมินการประกันคุณภาพภายใน IVEQA ออนไลน์ ระดับหลักสูตร”

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

อ่านต่อ
300x200

ประชุมการกรอกข้อมูลการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ในระบบ IVEQA ครั้งที่ 2

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

อ่านต่อ
300x200

ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การกรอกข้อมูลรายละเอียดในโปรแกรมการออกแบบระบบจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน IVEQA ออนไลน์ ระดับหลักสูตร”

วันที่ 26 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

อ่านต่อ
300x200

ประชุมการวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐาน CEFR ระดับ B2

วันที่ 12 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

อ่านต่อ
300x200

ประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 ครั้งที่ 6/2564

วันที่ 11 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

อ่านต่อ
300x200

ประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 ครั้งที่ 5/2564

วันที่ 6 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

อ่านต่อ
300x200

ยินดีต้อนรับ ดร.วีระ ทองประสิทธิ์ เนื่องในโอกาสมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

อ่านต่อ
300x200

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 29 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

อ่านต่อ
300x200

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดทำแผนการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาระบบทวิภาคีก่อนฝึกงานในสถานประกอบการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รหัสหลักสูตร 630010113 รุ่นที่ 1

ระหว่างวันที่ 18 - 19 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

อ่านต่อ
300x200

ประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 ครั้งที่ 4/2564

วันที่ 16 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

อ่านต่อ
300x200

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) กับ สถาบันการอาชีวศึกษาทั้ง 19 แห่ง

วันที่ 15 กันยายน 2564 ผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference)

อ่านต่อ
300x200

ประชุมคณะอนุกรรมการด้านวิชาการของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 ครั้งที่ 5/2564

วันที่ 22 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

อ่านต่อ
300x200

การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการประชาสัมพันธ์หน่วยงานยุคดิจิทัล"

วันที่ 11 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

อ่านต่อ
300x200

การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

อ่านต่อ
300x200

การประชุมทางวิชาการและนวัตกรรมเทคโนโลยีบัณฑิต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 ครั้งที่ 3

วันที่ 8 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

อ่านต่อ
300x200

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้สัมผัสอาหาร รุ่นที่ 2

วันที่ 22 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

อ่านต่อ
300x200

การประชุมคณะอนุกรรมการด้านวิชาการของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 16 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

อ่านต่อ
300x200

การประชุมการตรวจผลงานโครงการทางวิชาชีพ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 12 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

อ่านต่อ
300x200

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อเสนอที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่จำเป็นต่อการบริหารจัดการสถาบันการอาชีวศึกษา

วันที่ 9-10 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

อ่านต่อ
300x200

การเตรียมความพร้อมบัณฑิตก่อนก้าวสู่ตลาดแรงงานของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม

อ่านต่อ
300x200

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้สัมผัสอาหาร รุ่นที่ 1

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

อ่านต่อ
300x200

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้ประกอบกิจการ รุ่นที่ 1

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

อ่านต่อ
300x200

การประชุมเตรียมความพร้อมในการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง วิเคราะห์ จัดทำข้อเสนอที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่จำเป็นต่อการบริหารจัดการสถาบันการอาชีวศึกษา

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

อ่านต่อ
300x200

การประชุมการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 29 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

อ่านต่อ
300x200

การประชุมคณะทำงานจัดทำวารสาร สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 28 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

อ่านต่อ
300x200

ร่วมถวายแจกันดอกไม้ และลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 21 มกราคม 2563 ณ ศาลาสหทัยสมาคม ภายในพระบรมมหาราชวัง

อ่านต่อ
300x200

การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 ครั้งที่ 11/2563

วันที่ 25 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

อ่านต่อ
300x200

การประชุมคณะอนุกรรมการด้านพัฒนายุทธศาสตร์และความร่วมมืออาชีวศึกษา ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

วันที่ 18 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

อ่านต่อ
300x200

การประชุมการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล (ต่อเนื่อง)

วันที่ 14-15 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

อ่านต่อ
300x200

การประชุมการจัดการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

วันที่ 8 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

อ่านต่อ
300x200

ประชุมคณะกรรมการยกร่างข้อบังคับและระเบียบของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

อ่านต่อ
300x200

การประชุมคณะอนุกรรมการด้านวิชาการของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 ครั้งที่ 4/2563

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

อ่านต่อ
300x200

การประชุมการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (ต่อเนื่อง)

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

อ่านต่อ
300x200

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคำของบลงทุนระดับปริญญาตรี ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

อ่านต่อ
300x200

ประชุมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการขับเคลื่อนสถาบันการอาชีวศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร สู่ความเป็นเลิศ

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

อ่านต่อ
300x200

การประชุมแนะแนวศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มปริมาณผู้เรียนของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

อ่านต่อ
300x200

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

อ่านต่อ
300x200

การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับปริญญาตรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4"

วันที่ 30-31 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมภีมวนา รอยัล ริเวอร์ แคว รีสอร์ท แอนด์สปา จังหวัดกาญจนบุรี

อ่านต่อ
300x200

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูฝึกในสถานประกอบการ หลักสูตร 30 ชั่วโมง

วันที่ 18-21 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

อ่านต่อ
300x200

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำกรอบแนวความคิดในการพัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษา ตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 ให้พร้อมก้าวสู่ THAILAND 4.0

วันที่ 15-16 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมเดอะการ์เด้น โรงแรมลองบีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

อ่านต่อ
300x200

รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ประเภทอำนวยการ ระดับต้น

วันที่ 5-14 สิงหาคม 2563 ณ บริเวณชั้น 1 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

อ่านต่อ
300x200

พิธีไหว้ครูและการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (ทล.บ.) ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 9 สิงหาคม 2563 ณ อาคารหอประชุม วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

อ่านต่อ
300x200

โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันที่ 19-23 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

อ่านต่อ
300x200

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนการฝึกอาชีพนักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4" ปีงบประมาณ 2563"

วันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2562 ณ รอยัล ริเวอร์แคว รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดกาญจนบุรี

อ่านต่อ
300x200

การประชุมเชิงปฏิบัติการ"การสร้างความเข้าใจการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี"

วันที่ 09 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องทวารวดี 1 โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารดี จังหวัด นครปฐม

อ่านต่อ
300x200

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำคู่มือพิธีพระราชทานปริญญาบัตรสถาบันการอาชีวศึกษา

วันที่ 07-09 กันยายน 2562 ณ ธารามันตรา ชะอำ รีสอร์ท จังหวัด เพชรบุรี

อ่านต่อ
300x200

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต(ทล.บ)สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(ต่อเนื่อง)

วันที่ 07 กันยายน 2562 ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีบัณฑิต วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

อ่านต่อ
300x200

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ด้านช่างยนต์และการขับขี่ปลอดภัย

วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารประชุม วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

อ่านต่อ
300x200

อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาครูในกลุ่มอาชีพภาพธุรกิจและบริการอาหารด้วยภาษาอังกฤษ สั่งกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา

วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

อ่านต่อ
300x200

โครงงานเพิ่มปริมาณผู้เรียนระบบทวิภาคี โดยผ่านเครือข่ายกลุ่มอาชีพภาคธุรกิจและบริการอาหาร

วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

อ่านต่อ
300x200

จัดซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2561

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม

อ่านต่อ
300x200

การปฐมนิเทศและพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 16 มิถุนายน 2562 ณ อาคารหอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม

อ่านต่อ
300x200

รองเลขาฯ เข้าเยี่ยมชมโครงการอบรมรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรไฟฟ้าควบคุมเครื่องยนต์ดีเซลฯ

วันที่ 16 มิถุนายน 2562 ณ บริษัท อีซูซุ ตั้งเชียฮวดนครปฐม จำกัด

อ่านต่อ