ข่าวประชาสัมพันธ์

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2565
เอกสารประกอบการส่งรายชื่อนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (ทล.บ.) ประจำปีการศึกษา 2566 ระบบโควตา
1. แบบฟอร์ม (pdf) (docx) 2. ใบลงทะเบียน (pdf) (docx)
ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 เรื่อง รับสมัครนักเรียน - นักศึกษา เข้าศึกษาต่อระดับประกาศณียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศณียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี (ทล.บ.) ปีการศึกษา 2566
[27-10-2022]งบทดลอง เดือนกันยายน 65
[20-10-2022]งบทดลอง เดือนสิงหาคม 65
[20-10-2022]งบทดลอง เดือนกรกฎาคม 65
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนดพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2562 2563 และ 2564 ระหว่างวันที่ 30-31 สิงหาคม 2565 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
ประชาสัมพันธ์พื้นที่จอดรถภายนอก ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562-2564 ในวันที่ 30 -31 สิงหาคม 2565 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2
ประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร
ไฟล์ป้ายพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 2563 และ 2564
รูปแบบการเขียนบทความวารสารการอาชีวศึกษาภาคกลาง
การประชุมทางวิชาการและนวัตกรรมเทคโนโลยีบัณฑิต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 ครั้งที่ 4
ตัวอย่างสรุปผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2564
ใบเซ็นชื่อนักศึกษาที่เข้าประเมินมาตรฐานวิชาชีพระดับปริญญาตรี (ภาคทฤษฎี)
แบบแสดงประวัติเพื่อรับรองข้อมูลเป็นกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ ตามมาตรา 23 (5) แห่งพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 (pdf) (docx)
ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 เรื่อง ประชาสัมพันธ์การสรรหารกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ ตามมาตรา 23 (5) แห่งพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2564
[25-10-2021]งบทดลอง ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564
[21-10-2021]งบทดลอง เดือนกันยายน 64

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ แบบที่ 1 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(ร่าง)ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ แบบที่ 1 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง ยืนยันการใช้คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ แบบที่ 1 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 ชุด
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง ประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ แบบที่ 1 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 ชุด

การดำเนินโครงการ/กิจกรรม สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

300x200

ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พร้อมกิจกรรมจิตอาสา

วันที่ 29 ธันวาคม 2565 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

อ่านต่อ
300x200

ประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 ครั้งที่ 9/2565

วันที่ 28 ธันวาคม 2565 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

อ่านต่อ
300x200

การประชุมชี้แจงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ปีการศึกษา 2565

วันที่ 26 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

อ่านต่อ
300x200

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ระดับสถาบัน ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5

วันที่ 21 ธันวาคม 2564 ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5

อ่านต่อ
300x200

รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับปริญญาตรี จากสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3

วันที่ 19 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

อ่านต่อ
300x200

ประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 ครั้งที่ 8/2565

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

อ่านต่อ

การพัฒนา/ปรับปรุง หลักสูตร (ทล.บ.) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

300x200

การตรวจสอบหลักสูตร และประเมินความพร้อม ทล.บ. ยานยนต์ ฯ

วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562

อ่านต่อ
300x200

การตรวจสอบหลักสูตร และประเมินความพร้อม ทล.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฯ

วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562

อ่านต่อ
300x200

การตรวจสอบหลักสูตร และประเมินความพร้อม ทล.บ. อิเล็กทรอนิกส์ ฯ

วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562

อ่านต่อ

การพัฒนาการจัดทำผลงานทางวิชาการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

300x200

ระยะที่ 1

วันที่ 4 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

อ่านต่อ

โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

300x200

ระยะที่ 2

วันที่ 31-1 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

อ่านต่อ
300x200

ระยะที่ 1

วันที่ 24-25 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

อ่านต่อ


เพลง สถาบันการอาชีวศึกษา(จังหวะโซล)เพลง บัณฑิตอาชีวศึกษา(จังหวะมาร์ช)แนวปฏิบัติการฝึกซ้อม การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรวีดิทัศน์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4บรรยากาศพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561